Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Centre Squash Drachten
a. Aanmelding als lid van Centre Squash Drachten, onderdeel van VOF CS Drachten, vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen aan de balie van ons centrum. Na ontvangst door Centre Squash Drachten van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de eerste van de volgende maand, de eerste incasso kan hierdoor afwijken van het te betalen maand bedrag doordat het verschil tussen aanmeld datum en de eerste van de maand verrekend wordt. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Centre Squash Drachten is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken T.B.V. communicatie met leden.

 1. b. Inschrijfgeld bedraagt iedere nieuw lid éénmalig € 17,50 en zal tezamen met de eerste maand incasso worden geïncasseerd.
 2. c. Bij binnenkomst in het centrum moet iedereen zich melden bij de receptie.

 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a
. Een lidmaatschap bij Centre Squash Drachten kan op elk gewenst moment ingaan , het incasso  lidmaatschap van (afgenomen en vooraf besproken periode) wordt na afloop periode omgezet in een doorlopend contract , deze is dan per maand opzegbaar.

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
  c.Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storno om welke reden dan ook, wordt u in de gelegenheid gesteld om het bedrag binnen zes dagen te voldoen.
  Indien het lid na deze periode van zes dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
  d. Centre Squash Drachten behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
 3. Alle ontvangen bedragen worden door Centre Squash Drachten verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
  g.Restitutie van lidmaatschapsgelden is NIET mogelijk .
  h. Het omzetten van een lidmaatschap , naar een ander vorm  lidmaatschap , kan na  afloop huidige contract , en heeft dus ook  1 maand als  opzegmaand  (verwerkingstijd). Er wordt n.m.l. een nieuw contract aangegaan.
 4. Tussentijds stopzetten van het lidmaatschap voor vakanties zijn niet toegestaan. Het “ bevriezen” van het lidmaatschap kan alleen op schriftelijk aanvraag voor langdurige blessure, zwangerschap of op doktersadvies.
 5. Bij het aangaan van een lidmaatschap is men verplicht een scan foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie. Indien dit nog niet gebeurd is, vragen wij  u om uw medewerking.
 6. Ieder lid van Centre Squash Drachten verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Centre Squash Drachten binnen 10 dagen, nadat de wijziging heeft plaats gevonden, te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

 

Artikel 3: Openingstijden

a. Centre Squash Drachten behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is Centre Squash Drachten gerechtigd gesloten te zijn.
d. Tijdens de ( zomer ) schoolvakanties , regio noord ( maanden juli & augustus), hanteert Centre Squash Drachten gewijzigde openingstijden.

 

Artikel 4: Beëindigen
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk,  en alleen via het officiële mutatie formulier van Centre Squash Drachten op te zeggen. De kunt u afhalen aan de receptie van het Squash centrum.U dient bij opzegging het originele formulier in te leveren.
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van 1 maand. Opzeggen van het abonnement dienst schriftelijk te gebeuren één volledige kalendermaand voor afloop van de duur van het contract.
c. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
d. Centre Squash Drachten behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de eigenaar of leidinggevende een lidmaatschap te beëindigen.
De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
e. Mondelinge en telefonische opzeggingen of per email worden door Centre Squash Drachten niet geaccepteerd.

 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Centre Squash Drachten, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Centre Squash Drachten en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Centre Squash Drachten, en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van, Centre Squash Drachten, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

Artikel 6: Huisregels
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Centre Squash Drachten en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van Centre Squash Drachten staan op de website www.squashdrachten.nl en zijn bij de balie van de Centre Squash Drachten op te vragen.
c. Eigen meegenomen eet en drinkwaren zijn niet toegestaan bij Centre Squash Drachten.
d. Iedere gast of lid dient gebruik te maken van schone indoor sportschoenen, NON-Marking.
e. Aflatende- en buitenschoenen zijn op de banen niet toegestaan.
f. Bij gebruik van de sauna is een sauna handdoek en douchen voor gebruik VERPLICHT.
g. De consument is verplicht om tijdig (24 uur voor gemaakte reservering) zich af te melden, wanneer dit niet gebeurd zal het online reserveringssysteem automatisch de kosten in rekening brengen en is Centre Squash Drachten gerechtigd om deze automatisch te incasseren.

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Centre Squash Drachten aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Centre Squash Drachten, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Centre Squash Drachten is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Centre Squash Drachten te kennen en te accepteren.
d. Centre Squash Drachten is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen.
e. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
f. In het geval de voorwaarden van Centre Squash Drachten niet voorzien in een ontwikkeling en /of situatie heeft Centre Squash Drachten het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid en is bindend. Een aanvulling op de voorwaarden geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
g. Om redenen van veiligheid en preventie zijn specifieke ruimten van Centre Squash Drachten voorzien van beveiligingsapparatuur, waaronder camera’s. Centre Squash Drachten garandeert het lid, dat geluid, en/of beeldmateriaal niet aan derden ter inzage en/of beschikking wordt gesteld en uitsluitend als bewijsmiddel ten behoeve van Justitie zal dienen bij geconstateerde laakbare en/of strafbare feiten bij Centre Squash Drachten. Het lid verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.

 

VOF CS Drachten – Sportlaan 1 – 9203 NV – Drachten

0512 – 54 10 56 – info@squashdrachten.nl